Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Handelsmaatschappij Troedoor BV (handelsnaam J&E, Troedoor en Teak-online.nl)
Ressenerbroek 3
6666 MP HETEREN
tel. 026 – 479 0871
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem
onder nummer 09069735

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
Troedoor BV, hierna te noemen Troedoor en een koper of houder , hierna te noemen koper, waarop Troedoor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover op deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Deze voorwaarden worden geacht van toepassing te zijn verklaard door het vermelden van een algemene vermelding van deze voorwaarden en het nummer van de Kamer van Koophandel onder het briefpapier van Troedoor of een van haar werkmaatschappijen.

 

Artikel 2 Offertes

De door Troedoor gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Troedoor is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 3 Levering

1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering vanuit het magazijn.
Wanneer er als leveringskonditie een van de “Incoterms” is overeengekomen,
zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende
“Incoterms” van toepassing zijn.

2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop
deze aan hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de
overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instrukties, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. Zekerheidsstellingen (meestal aanbetalingen) vervallen aan Troedoor. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 4 Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Troedoor derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Levering geschiedt voor (eigen risico) rekening van de koper.
Koper kan Troedoor niet aansprakelijk stellen voor élke geleden schade, welke kan voortkomen uit bijvoorbeeld het niet of niet tijdig uitleveren van goederen. Doordat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarop Troedoor geen enkele invloed kan uitoefenen.
Troedoor kan zich beroepen op overmacht.

 

Artikel 5 Deelleveringen

Het is Troedoor toegestaan zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Troedoor bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te faktureren.

 

Artikel 6 Technische eisen enz.

Technische eisen kunnen door de koper niet worden gesteld aan Troedoor, aangezien alle goederen met de hand worden vervaardigd. Technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de koper nadrukkelijk te worden vermeld en vermeld op de koopovereenkomst. Speciale zaken dienen besteld te worden middels gesigneerde detailtekeningen.

 

Artikel 7 Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Troedoor een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, voorbeeld, model of gesigneerde tekening van het te leveren goed.

 

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst

1 De vorderingen van Troedoor op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Troedoor, omstandigheden ter kennis komen die Troedoor goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen
- indien Troedoor de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2 Indien koper de goederen niet wenst af te nemen door welke reden dan ook, vervalt de zekerheidsstelling (meestal de aanbetaling) slechts in het geval de goederen niet beantwoorden aan de gestelde eisen biedt Troedoor eenmalig aan deze goederen te vervangen door andere mits deze goederen dezelfde waarden vertegenwoordigen als de eerder gekochte goederen. In het laatste geval geldt dan de termijnen vermeldt in artikel 11. 


3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en of materiaal waarvan Troedoor zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Troedoor bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

In de genoemde gevallen is Troedoor bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan,
een en ander onverminderd het recht van Troedoor schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9 Garantie

1 Troedoor garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp- materiaal- en fabrikagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. Met uitzondering van de meubelen waarbij vermeld is dat er werking kan plaatsvinden.

2 De garantie geldt met uitzondering van het bepaalde in artikel 6 .
Bij het konstateren van een dergelijke fout heeft de koper recht op herstel van de zaak.

3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1 De door Troedoor geleverde zaken blijven het eigendom van Troedoor totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle Troedoor gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak-zaken zelf.
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Troedoor verrichte of te verrichten diensten.
- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst.

2 Door Troedoor afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Troedoor gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen.
De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Troedoor zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5 De koper verplicht zich op eerste verzoek van Troedoor:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Troedoor op de manier die wordt voor geschreven in art 3:239 BW;
- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Troedoor geleverde zaken te verpanden aan Troedoor op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Troedoor.
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelingen die Troedoor ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 11 Gebreken; Klachttermijnen

1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering- of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd.
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met de overeengekomen afspraken zowel schriftelijk als mondeling.
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en of- handelsdoeleinden.

2 worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk aan Troedoor te melden.

3 niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Troedoor.

4 ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Troedoor worden geretourneerd.

 

Artikel 12 Prijsverhoging

Indien Troedoor met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Troedoor niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Troedoor mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 13 Emballage

1 De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren.Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzendingen en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

2 Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de verkoper gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de verkoper deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

 

Artikel 14 Betaling

1 Betaling dient te geschieden door middel van automatische incasso of na schriftelijke toestemming van Keytrading BV binnen 30 dagen na factuurdatum, door middel van wettig betaalmiddel te kantore van Troedoor door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer: 3870.77.111 Rabobank te Oosterbeek. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 13% op jaarbasis.

2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 15 Incassokosten

1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
- over de eerste 6500,- 15%
- over het meerdere tot 13000,- 10%
- over het meerdere tot 32500,- 8%
- over het meerdere tot 130000,- 5%
- over het meerdere 3%
Indien Troedoor aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2 De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

Troedoor is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze voorwaarden.
2 Troedoor is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Troedoor of haar leidinggevende ondergeschikten.
3 Overigens is de aansprakelijkheid van Troedoor beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt;
4 Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Troedoor terzake van bijkomende dienstverlening beperkt tot de werkelijke kosten met een maximum van 3 maal de factuurwaarde excl. BTW.

 

Artikel 17 Overmacht

1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Troedoor zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen of politieke stakingen in het bedrijf Troedoor; algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Troedoor afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2 Troedoor heeft ook het recht en kán zich op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Troedoor haar verbintenis moet nakomen.

3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Troedoor opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Troedoor niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4 Indien Troedoor bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk kontrakt. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18 Geschil beslechting via de gewone rechter

In afwijking van de wettelijke regels voor bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem. Troedoor blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.


Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Troedoor en de koper is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden

Troedoor is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Troedoor zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.